יום ו', ח’ באב תשע”ח
לידיעת הגמלאים שקיבלו דרישת תשלום מחב' הביטוח "הראל".
פורסם: 15:48 (15/09/17) אליהו אליאב
הדרישות הן בגין מיסוי תגמולי ביטוח-מחלה/פגיעה בעבודה.
נא לא לפנות למח' שכר וגמלאות -נושא זה אינו בטיפולם.
הנושא נמצא בדיון בין חחי לחב' הראל-עד תום הדיונים תשהה חברת הראל את פעילות הגביה .
מי שקיבל מכתב דרישה לתשלום ,יש להמתין להנחיות מאגף משאבי אנוש בלבד ,אין לבצע ,בשלב זה ,כל פעילות..

נימסר ע"י יור גמלאי דרום -קליימן